RK ST RK Team W L Win % TP CA C P CS
23 1 Savannah Unified2

Savannah, GA

2 1 0.667 2 1 0 80 40.000
26 2 FBG Atlanta

ATLANTA, GA

6 4 0.600 3 1 0 190 63.333
44 3 Team Forrest South

Atlanta, GA

1 2 0.333 1 0 0 40 40.000
68 4 Elite 2.0 Basketball Club

Atlanta, GA

0 0 0.000 0 0 0 0 0.000
79 5 Team Forrest 13under

Atlanta, GA

0 0 0.000 0 0 0 0 0.000
87 6 Savannah Unified

Savannah, GA

7 6 0.538 4 1 1 260 65.000